Oświadczenie podatnika i pracownika w sprawie znajomości przepisów fiskalnych

By | 19 lipca, 2021

Przepisy fiskalne i zasady prowadzenia ewidencji na kasie

Znajomość przepisów jest niezbędna do zgodnego z prawem prowadzenia ewidencji sprzedaży. Wiele obowiązujących regulacji dotyczy m.in. rejestrowania obrotu oraz wystawiania i wydawania ważnych dokumentów przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Warto też pamiętać, że nie tylko podatnik jest zobligowany do znajomości i przestrzegania funkcjonujących przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących, regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji muszą też znać wszyscy pracownicy firmy, którzy obsługują klientów przy użyciu urządzeń fiskalnych.

Kasy fiskalne i ważne regulacje prawne

Najważniejsze przepisy, dotyczące stosowania urządzeń fiskalnych, można obecnie znaleźć w 2 aktach prawnych: ustawie o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Nie oznacza to jednak, że podatnik (np. właściciel sklepu spożywczego lub restauracji) musi zapoznać pracowników z obydwoma dokumentami. Wspomniane przed chwilą Rozporządzenie MF zawiera bowiem załącznik, w którym znajdują się kluczowe informacje na temat prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzenia fiskalnego. I co najmniej z takim fragmentem przepisów należy zapoznać każdego pracownika korzystającego z kasy lub drukarki rejestrującej.

A co konkretnie zawiera przywołany załącznik? Jego treść skupia się głównie na czynnościach związanych z rejestrowaniem obrotu ze sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i rolników ryczałtowych, jak również na wystawianiu i wydawaniu paragonów fiskalnych, których nie można zastępować innymi wydrukami. Zasady zawarte w załączniku do Rozporządzenia MF warto również niekiedy uzupełnić o dodatkowe informacje, związane np. z koniecznością realizowania raportów dobowych oraz miesięcznych.

Osobną kwestią są zaś konsekwencje nieprzestrzegania przepisów fiskalnych. W załączniku do Rozporządzenia MF można przeczytać, że „na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4  i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.))”.

Zapoznanie pracownika z przepisami fiskalnymi trzeba potwierdzić na piśmie

Funkcjonujące regulacje obligują podatnika nie tylko do zapoznania pracowników z zasadami prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej, ale także do potwierdzenia takiego „szkolenia” na piśmie. Co więcej, stosowne oświadczenie, którego wzór można znaleźć w przywoływanym już wcześniej Rozporządzeniu MF, trzeba sporządzić zanim dany członek personelu rozpocznie obsługę klientów firmy za pomocą urządzenia rejestrującego. Dokument należy też przygotować i podpisać w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron – właściciela działalności gospodarczej i pracownika. I co najważniejsze, dopiero po zapoznaniu z zasadami prowadzenia ewidencji i sporządzeniu oświadczenia, odpowiednio przeszkolony członek personelu może rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej.

One thought on “Oświadczenie podatnika i pracownika w sprawie znajomości przepisów fiskalnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *